Home
Základní informace
Aktuality
Stanovy
My jsme Evropa
Evropské vzdělávání
Další informace
Zajímavé odkazy
Školský systém ČR
Kontakty
 

Český svaz pro vzdělávání a evropskou výchovu


Stanovy Českého svazu pro vzdělávání a evropskou výchovu (EUROPAED)

Část I.
Základní ustanovení

 1. Zakládá se občanské sdružení „Český svaz pro vzdělávání a evropskou výchovu“ v Praze, dále jen EUROPAED.
 2. Sídlem sdružení EUROPAED, které působí na území České republiky, je Praha 4 – Jižní Město, Mikulova 1594, PSČ 149 00.

 3. EUROPAED je dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu výchovných pracovníků a studentů všech studijních oborů, kteří souhlasí s cílem EUROPAED.

 4. EUROPAED je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem.

 


Část II.
Cíl činnosti

 1. Cílem sdružení EUROPAED je posilování myšlenky evropské vzájemnosti a spolupráce .
 2. K naplnění cíle budou použity některé z následujících demonstrativně uvedených forem: pořádání nebo účast na národních a zahraničních seminářích určených k dalšímu vzdělávání, tvorba kontaktů mezi učiteli všech oborů vzdělávání z evropských zemí, tvorba nových modelů vyučování, diskuse didaktických otázek výchovy k Evropanství, tvorba evropských projektů vzdělávacích programů typu Sokrates, ekologická výchova, lidská a sociální práva, tvorba evropské společnosti, formování specifických modelů ve všeobecném i odborném vzdělávání, zavádění evropské dimenze do výuky.

 


Část III.
Členství ve sdružení EUROPAED - vznik a zánik

 1. Členem EUROPAED se může stát každý výchovný pracovník a student všech studijních oborů, pokud souhlasí s cílem sdružení EUROPAED, je občansky bezúhonný a řádně platí členské příspěvky ve stanovené výši a termínech.
 2. Čestnými členy společnosti se mohou rovněž stát osoby, které se významně zasloužily o rozvoj vzdělávání. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada na návrh organizačního výboru EUROPAED.
 3. Prvními členy sdružení EUROPAED jsou účastníci první valné hromady, pokud splňují podmínky uvedené v čl. III/ 1 a valná hromada přijme Stanovy sdružení a zvolí členy organizačního výboru sdružení.
 4. Dalšími členy sdružení jsou osoby, pokud splňují podmínky uvedené v čl. III/1 a valná hromada je přijme za členy sdružení.
 5. Nezletilá osoba může být členem sdružení jen s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce.
 6. O členství dle čl. III žadatel žádá písemnou přihláškou, ke které musí být přiložen doklad o zaplacení zápisného, jehož výši stanoví první valná hromada. Přihlášku nezletilé osoby podepisuje její zákonný zástupce.
 7. Členství ve sdružení EUROPAED zaniká:
  a) vystoupením,
  b) smrtí,
  c) vyloučením,
  d) zrušením sdružení.
 8. Člen, jemuž členství zaniklo nemá vůči sdružení nárok na jakékoliv pohledávky, popř. jiná plnění související se zaniklým členstvím.
  Člen může ze sdružení EUROPAED vystoupit, a to na základě písemného oznámení organizačnímu výboru sdružení.
 9. Valná hromada na základě návrhu organizačního výboru sdružení může o vyloučení člena rozhodnout, jestliže závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené Stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy nebo byl pravomocně odsouzen za úmyslný přestupek či trestný čin proti sdružení, jeho majetku nebo členovi sdružení. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi sdružení doručeno do vlastních rukou. V případě nedoručitelnosti bude platit nevývratná domněnka, že oznámení bylo doručeno 15. kalendářní den ode dne jeho odeslání.
 10. Členství zaniká zánikem EUROPAED a ukončení jeho likvidace dnem oznámení zániku Ministerstvu vnitra.

 


Část IV.
Práva a povinnosti členů EUROPAED

 1. Všichni členové sdružení EUROPAED mají rovná práva a povinnosti.
 2. Člen sdružení EUROPAED má právo:
  a) podílet se na činnosti EUROPAED a účastnit se jeho akcí,
  b) být informován o všech aktivitách EUROPAED,
  c) podávat návrhy a připomínky,
  d) právo volit a být volen do orgánů EUROPAED.
 3. Člen sdružení EUROPAED má za povinnost:
  a) dle svých možností a znalostí podporovat cíl EUROPAED,
  b) dodržovat stanovy a plnit usnesení valné hromady nebo organizačního výboru sdružení,
  c) povinnost chránit dobré jméno společnosti,
  d) povinnost platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech; tento bod se nevztahuje na čestné členy EUROPAED.

 


Část V.
Členské příspěvky

 1. Výše ročního členského příspěvku je 200,- Kč ( dvěstě korun českých ). Pro studenty, ženy na mateřské dovolené, důchodce a osoby tělesně postižené je příspěvek stanoven ve výši 50,- Kč ( padesát korun českých ). Pro členy starší 70 let je členský příspěvek dobrovolný. Výše členského příspěvku je každoročně schvalována valnou hromadou. O prominutí nebo jednorázovém snížení členského příspěvku rozhoduje Organizační výbor.
 2. Termín platby členského příspěvku stanoví valná hromada. Pokud tak nestanoví, bude členský příspěvek uhrazen vždy k 31. březnu kalendářního roku.

 


Část VI.
Orgány sdružení


Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) organizační výbor sdružení,
c) předsednictvo.

 1. Orgány sdružení mohou jednat pouze o záležitostech, které podle stanov sdružení spadají do jejich kompetence.
 2. Valná hromada – je nejvyšším orgánem sdružení EUROPAED, kde členové sdružení uplatňují své právo řídit záležitosti sdružení a kontrolovat činnost jejich orgánů. Valnou hromadu svolává organizační výbor sdružení a to nejméně jednou do roka nebo tehdy, vyžádá-li si to jedna polovina organizačního výboru sdružení nebo jedna čtvrtina řádně registrovaných členů EUROPAED.
 3. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení, kteří byli řádně registrováni ke dni odeslání pozvánky k účasti na zasedání valné hromady. Pozvánka musí být odeslána nebo předána nejpozději 30 kalendářních dnů před datem konání valné hromady.
 4. Valná hromada je usnášení schopná, pokud se účastní nadpoloviční většina řádně registrovaných členů. V případě, že nebude dosaženo takto kvalifikované většiny, bude stanoven nový termín konání valné hromady tak, aby se tato sešla nejpozději do 30 dnů od původního termínu konání. Tato valná hromada bude schopna usnášení v případě, že se dostaví 30% řádně registrovaných členů sdružení.
 5. Průběh jednání valné hromady řídí členové organizačního výboru.
 6. Každý řádně registrovaný člen disponuje jedním hlasem.
 7. Do působnosti valné hromady patří zejména:
  a) měnit stanovy,
  b) schvalovat jednací řád,
  c) volit a odvolávat člena organizačního výboru sdružení,
  d) schvalovat rozpočet a odsouhlasit zprávu o hospodaření sdružení a zprávu revizní komise,
  e) schvalovat výši příspěvku členů a termín jejich platby. Zpráva o hospodaření musí být přístupná každému členu sdružení,
  f) rozhodovat o otázkách členství ve sdružení.
 8. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Pro přijetí změny stanov, k rozhodnutí o vyloučení člena a k rozhodnutí o sloučení je nezbytná 3/5 většina všech přítomných členů.
 9. Valná hromada volí členy organizačního výboru na dobu dvou let. Členové odstupujícího organizačního výboru mohou být zvoleni opětovně.V případě, že se místo v organizačním výboru uprázdní, jmenuje organizační výbor přechodně jiného člena sdružení, a to do nejbližšího zasedání valné hromady. Tuto kooptaci potvrdí nebo zamítne. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Současně valná hromada volí členy revizní komise a to v počtu tří rovněž na dvouleté funkční období. Členové revizní komise nejsou členy organizačního výboru a jsou na něm nezávislí. Podmínkou pro kandidaturu a zvolení do funkcí je občanská bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.
 10. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí podepsat zapisovatel. Nezbytnou přílohou zápisu je prezenční listina, kde členové sdružení vlastnoručním podpisem potvrdí svou účast.
 11. Volby členů organizačního výboru a revizní komise probíhají tajnou formou.
 12. Organizační výbor zvolí na své první schůzi tajnou formou předsednictvo, které se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka.
 13. Revizní komise si zvolí na své první schůzi tajnou formou předsedu revizní komise.
 14. Pravomoci a působnost organizačního výboru a předsednictva: Výbor řídí činnost sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami svěřeny valné hromadě. Zejména řídí běžné záležitosti sdružení v období mezi valnými hromadami, vede evidenci členů sdružení a hospodaření sdružení.
 15. Organizační výbor sdružení se schází nejméně čtyřikrát do roka nebo pokaždé, kdy jej svolá předseda sdružení nebo je svolán v souladu s ustanovením čl. IV/2.
 16. Člen organizačního výboru, který se bez řádné omluvy nezúčastňuje po dobu jednoho roku zasedání výboru, je považován za odstoupivšího.
 17. Ze zasedání výboru nebo předsednictva se vždy pořizuje zápis, který podepisuje jednatel nebo člen výboru (předsednictva) pověřený provedením zápisu, a parafuje předseda sdružení.
 18. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 19. Funkce ve sdružení jsou vykonávány bezplatně.
 20. Jménem sdružení jednají vždy dva členové předsednictva, z nichž jeden musí být předseda sdružení.

 

Článek VII.
Hospodaření

 1. Výdaje společnosti odsouhlasuje předseda sdružení v intencích schváleného rozpočtu po odsouhlasení organizačním výborem.
 2. Příjmy sdružení tvoří:
  a) členské příspěvky a poplatky za registraci,
  b) sponzorské dary přijaté organizačním výborem,
  c) případné subvence nebo granty.
 3. Účetnictví sdružení se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění.
 4. Kontrolu hospodaření provádí revizní komise a valná hromada.

 

Článek VIII.
Zrušení a likvidace sdružení EUROPAED

 1. Sdružení zaniká:
  a) usnesením valné hromady o rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením,
  b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
 2. Majetek zrušeného sdružení vypořádá likvidátor, kterého jmenuje výbor, v případě zrušení dle odst. 1 písmeno b) tohoto článku určí likvidátora Ministerstvo vnitra ČR.
 3. Likvidační zůstatek přejde buď na nástupnické sdružení v případě sloučení nebo při rozpuštění dle odst. 1 písmeno a) tohoto článku bude převeden na dobročinné organizace.

 


Článek IX.
Závěrečná ustanovení

 1. V případě, kde se v textu objevuje označení „sdružení“, se vždy jedná o Český svaz pro vzdělávání a evropskou výchovu – EUROPAED.
 2. Do vytvoření sdružení vykonává působnost výboru přípravný výbor, a to ve složení:

  - PaedDr. Bedřich Pazdera – předseda
  - PhDr. Josef Jaroš, CSc. – tajemník
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

 

V Praze dne 26. července 2004

 

 

 

(C) 2005-2007 Český svaz pro vzdělání a evropskou výchovu, o.s. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobil RIX, s.r.o. - Internetové služby Prosperita